وبلاگ بچه های معماری رودهن ورودی 89

فکر خوب معمار و آفریننده است

چارت انتخاب واحد ترم2 کارشناسی پیوسته

ردیف

کد درس

گروه

نام درس

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

ظرفیت کلاس

نام وکد استاد

روز

زنگ شروع

زنگ پایان

شماره اتاق و محل تشکیل کلاس

1

279002

491

زبان خارجی جبرانی

2

0

30

مهدی باقر(3390)

4شنبه

3

4

00(نامشخص)

2

279004

4910

ادبیت فارسی جبرانی

2

0

40

سید محمد حسن ساجدی(2061)

4شنبه

5

6

00(نامشخص)

3

279305

4920

بیان معماری2

1

1

25

مژده برادران سداتی(3748)

شنبه

1

4

9218

4

279305

4921

بیان معماری2

1

1

25

مژده برادران سداتی(3748)

شنبه

5

8

9218

5

279305

4922

بیان معماری2

1

1

25

آیدا دهپور(4068)

شنبه

1

4

9221(سمعی بصری)

6

279305

4923

بیان معماری2

1

1

25

آیدا دهپور(4068

شنبه

5

8

9221(سمعی بصری)

7

279305

4924

بیان معماری2

1

1

25

نداالسادات صحراگرد منفرد(3846

1شنبه

5

8

9623(آتلیه معماری)

8

279305

4925

بیان معماری2

1

1

25

نداالسادات صحراگرد منفرد(3846

1شنبه

1

4

9623(آتلیه معماری)

9

279305

4926

بیان معماری2

1

1

25

شیما سرافرازی(4071)

1شنبه

5

8

9622(آتلیه معماری)

10

279305

 

4927

بیان معماری2

1

1

25

شیما سرافرازی(4071)

1شنبه

1

4

9622(آتلیه معماری

11

279305

 

4928

بیان معماری2

1

1

25

سارا زمان زاده(4139)

شنبه

5

8

9222(سمعی بصری)

12

279305

 

4929

بیان معماری2

1

1

25

سارا زمان زاده(4139

شنبه

1

4

9222(سمعی بصری)

13

279305

 

4991

بیان معماری2

1

1

25

نامشخص(999)

شنبه

5

8

9223(سمعی بصری)

14

279305

 

4992

بیان معماری2

1

1

25

نامشخص(999

شنبه

1

4

9223(سمعی بصری)

15

279306

4920

هندسه مناظرومرایا

1

1

25

یداله احمدی دیسفانی(2366)

4شنبه

1

3

9638(آتلیه معماری)

16

279306

 

4921

هندسه مناظرومرایا

1

1

25

یداله احمدی دیسفانی(2366)

4شنبه

4

6

9638(آتلیه معماری)

17

279306

 

4922

هندسه مناظرومرایا

1

1

25

یداله احمدی دیسفانی(2366)

4شنبه

7

9

9638(آتلیه معماری)

18

279306

 

4923

هندسه مناظرومرایا

1

1

25

یداله احمدی دیسفانی

2شنبه

1

3

9628(آتلیه معماری)

19

279306

 

4924

هندسه مناظرومرایا

1

1

25

یداله احمدی دیسفانی(2366

2شنبه

4

6

9628(آتلیه معماری)

20

279306

4925

هندسه مناظرومرایا

1

1

25

یداله احمدی دیسفانی(2366

2شنبه

7

9

9628(آتلیه معماری)

21

279308

4930

انسان،طبیعت،معماری

1

1

25

ندا ضیاءبخش(2132)

2 شنبه

5

7

9635(کلاس نظری)

22

279309

 

4920

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

سارا جلیلی(4140)

3شنبه

1

10

9604(آتلیه معماری)

23

279309

 

4920

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

سارا جلیلی(4140

شنبه

9

10

9632(آتلیه معماری)

24

279309

 

4921

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

فرزانه مجدآبادی(1846)

3شنبه

1

10

9621(آتلیه معماری)

25

279309

 

4921

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

فرزانه مجدآبادی(1846)

4شنبه

1

3

2/9639

26

279309

 

4922

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

محمد ملت پرست(3758)

2شنبه

1

10

9218

27

279309

 

4922

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

محمد ملت پرست(3758)

1شنبه

8

10

9625(آتلیه معماری)

28

279309

 

4923

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

مریم محمد پورنامی(4104)

3شنبه

1

10

9622(آتلیه معماری)

29

279309

 

4923

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

مریم محمد پورنامی(4104

4شنبه

4

6

2/9639

30

279309

 

4924

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

سیدمهدی روشن(3872)

2شنبه

1

10

9221(سمعی بصری)

31

279309

 

4924

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

سیدمهدی روشن(3872)

4شنبه

8

10

2/9639

32

279309

 

4925

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

آیدا دهپور(4068)

شنبه

9

10

9221(سمعی بصری)

33

279309

 

4925

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

آیدا دهپور(4068

3شنبه

1

10

9624(آتلیه معماری)

34

279309

 

4926

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

نامشخص(999

4شنبه

1

10

9212

35

279309

 

4926

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

نامشخص(999

5شنبه

9

10

9631(آتلیه معماری)

36

279309

 

4927

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

نامشخص(999

4شنبه

1

10

9213

37

279309

 

4927

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

نامشخص(999

2شنبه

1

3

9604(آتلیه معماری)

38

279309

 

4928

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

رضانقدبیشی(4012)

4شنبه

1

10

9214

39

279309

 

4928

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

رضانقدبیشی(4012)

3شنبه

1

3

9636(آتلیه معماری)

40

279309

 

4929

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

شهلاغفاری جباری(4151)

شنبه

9

10

9634(آتلیه معماری)

41

279309

 

4929

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

شهلاغفاری جباری(4151

1شنبه

1

10

9639(آتلیه معماری)

42

279309

 

4991

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

شیوا غفاری جباری(4152)

شنبه

9

10

2/9639

43

279309

 

4991

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

شیوا غفاری جباری(4152)

1شنبه

1

10

2/9639

44

279309

 

4992

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

وحدانه فولادی(4153)

4شنبه

1

10

9217(دفتر اساتید)

45

279309

 

4992

مقدمات طراحی معماری1

1

4

24

وحدانه فولادی(4153

2شنبه

8

10

9604(آتلیه معماری)

46

279310

4930

مقدمات طراحی معماری2

1

4

24

نیلوفرایرانی شمیرانی(2378)

1شنبه

1

10

9607

47

279310

4930

مقدمات طراحی معماری2

1

4

24

نیلوفرایرانی شمیرانی(2378)

شنبه

1

3

9628(آتلیه معماری)

48

279406

4930

نقشه برداری

1

1

20

عنایت اله تکلیفی(3989)

2شنبه

1

4

9606(آتلیه معماری)

49

279410

4920

ایستایی

2

0

40

عباس عباس زاده شهری(1836)

شنبه

1

2

9626(سایت کامپیوتر)

50

279410

4921

ایستایی

2

0

40

عباس عباس زاده شهری(1836)

شنبه

3

4

9626(سایت کامپیوتر)

51

279410

4922

ایستایی

2

0

40

عباس عباس زاده شهری(1836)

شنبه

5

6

9626(سایت کامپیوتر)

52

279411

4930

مقاومت مصالح وسازه های فلزی

2

0

25

عباس عباس زاده شهری(1836)

شنبه

9

10

9626(سایت کامپیوتر)

53

279412

4930

سازه های بتونی

2

0

25

عباس عباس زاده شهری

شنبه

7

8

9626(سایت کامپیوتر)

54

279415

4920

مصالح ساختمانی

1

1

25

سید حسام الدن طبیبیان(2228)

4شنبه

1

3

1/9639

55

279415

4921

مصالح ساختمانی

1

1

25

سید حسام الدن طبیبیان(2228)

4شنبه

4

6

1/9639

56

279415

4922

مصالح ساختمانی

1

1

25

سید حسام الدن طبیبیان(2228)

4شنبه

7

9

1/9639

57

279415

4923

مصالح ساختمانی

1

1

25

رضانقدبیشی(4012

2شنبه

1

3

1/9629(کلاس نظری)

58

279415

4924

مصالح ساختمانی

1

1

25

رضانقدبیشی(4012

2شنبه

4

6

1/9629(کلاس نظری)

59

279415

4925

مصالح ساختمانی

1

1

25

رضانقدبیشی(4012

2شنبه

7

9

1/9629(کلاس نظری)

 اگر گروه تغییراتی را انجام دهید سریع اعمال می شود.

چارت دروس عمومی شنبه قرار می گیرد.مهندس داود دیگه.

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 19:21  توسط داود  |